Drukuj

Załącznik do umowy TFP

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU MODELA / MODELKI


Ja, niżej podpisana/y ................................................................... numer PESEL ...........................................udzielam zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w czasie sesji zdjęciowej w dniu ..................................
Rozpowszechnianie wizerunku będzie następowało w celu reklamy, promocji i marketingu działalności i osoby fotografa, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych.
Zgoda obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie w sposób wybrany przez fotografa mojego wizerunku, w szczególności:
● utrwalanie wizerunku na jakimkolwiek nośniku i w pamięci jakiegokolwiek urządzenia,
● zwielokrotnianie wizerunku jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, cyfrową, komputerową,
● rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w całości i w dowolnie wybranej części oraz na obróbkę graficzną utrwalonego wizerunku.
Fotografowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
Wyrażam zgodę na umieszczenie wykonanych fotografii na portalu Facebook.com, Youtube.com, Instagram.com, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych fotografa.
Oświadczam, że niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie i jestem świadoma/y skutków jej udzielenia.
Za wyrażenie niniejszej zgody nie będę dochodzić żadnych roszczeń finansowych. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie.
Jednocześnie oświadczam, że w razie cofnięcie przez mnie niniejszej zgody zobowiązuję się do zapłaty na rzecz fotografa kary umownej w wysokości …….............…….. zł (słownie: …...................................………………….. złotych) , w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody, na rachunek bankowy fotografa przez niego wskazany.

 

……………………………………………
podpis


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. wizerunku utrwalonego na fotografiach, do celu promocji działalności fotografa, w tym na portalu facebook.com oraz instagram.com.
W powyższym zakresie wyrażam zgodę na udostępnienie przez fotografa zdjęć zawierających mój wizerunek do portalu facebook.com i Instagram.com oraz innych portali internetowych, które promować będą działalność fotografa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez portal facebook.com i instagram.com w sposób zautomatyzowany oraz na profilowanie danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez portal facebook.com oraz instagram.com mojego wizerunku metodami technicznymi służącymi do biometrii twarzy.

……………………………………………
podpis