• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pon. - Niedz. 24/7

Umowa TFP

UMOWA TFP

Time For Pictures


Zawarta w ………...................….. dnia ……………..........……….., pomiędzy:
Fotografem ………….......................…………………………. legitymującym się dowodem osobistym: ……….......………… PESEL ……………………….
a
Model/ką/em …………….......................………………………………..Zam. ……………………..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Legitymującą się dowodem osobistym: Nr ……………………….PESEL …………………………………...
§ 1 Fotograf zobowiązuje się wykonać sesję zdjęciową z Model/ką/em a Model/ka zobowiązuje się pozować do niej w dniu……………………. , w miejscu wskazanym przez Fotografa.
§ 2 Autorem utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „PrAutU”), powstałych w wyniku wykonania sesji jest Fotograf.
§ 3 Fotograf udziela Modelce / modelowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z fotografii powstałych w wyniku sesji, przekazanych przez Fotografa, wyłącznie w celu wykorzystania zdjęć przez Model/kę/a w swoim portfolio na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, w tym w szczególności poprzez zapisanie w pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych podobnych urządzeń,
b) rozpowszechnianie utworów poprzez okazywanie utworów osobom trzecim oraz umieszczanie utworów w sieci Internet na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych.
§ 4 Licencja nie obejmuje żadnego innego sposobu korzystania z fotografii niż określony w §3. W szczególności licencja nie obejmuje komercyjnego wykorzystania fotografii przez Model/kę/a. Model/ka nie może udzielać dalszych licencji osobom trzecim (sublicencja) – Model/ka nie ma więc prawa do przekazywania fotografii podmiotom trzecim do korzystania przez te podmioty. Model/ka nie ma prawa do wykonywania utworów zależnych.
§ 5 Model/ka wyraża zgodę na publikację jej wizerunku przez Fotografa na warunkach określonych w zał. nr 1 do umowy.
§ 6 Model/ka zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Fotografa, w szczególności zobowiązuje się do oznaczenia autorstwa fotografii poprzez wskazanie imienia i nazwiska Fotografa. Wszelkie zmiany w formie fotografii oraz ich poszczególnych elementów wymagają zgody Fotografa.
Dodatkowo Model/ka:
– Zapoznał/a się ze stylem fotografa i ufa mu w kwestii obróbki zdjęć.
– Rozumie, że fotograf nie wysyła surowych zdjęć w celu selekcji, bo tej dokonuje sam.
– Zobowiązuje się nie przerabiać zdjęć od fotografa jakimikolwiek filtrami, napisami lub grafikami poza ewentualnym kadrowaniem na media społecznościowe.
– Oświadcza, że zakres w jakim pozuje na sesji jest jej świadomą decyzją i zmiana decyzji w tej kwestii wiąże się z rozwiązaniem niniejszej umowy.
– Sesja zostanie wykonana zgodnie z wizją i pomysłem Fotografa.
§ 7 Fotograf będzie korzystał z fotografii, które powstaną w wyniku sesji w celach swojej reklamy i promocji. W szczególności może wykorzystać fotografie na swojej stronie internetowej, portalach społecznościowych, forach internetowych, wystawach, targach, konkursach lub w materiałach promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, oferty, odbitki prezentowane na spotkaniach z klientami, portfolio.
Fotograf zobowiązuje się do nieudzielania odpłatnych licencji do utworów podmiotom trzecim oraz do niedokonywania odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych bez zgody Model/a/ki i zapłaty jej ustalonego wspólnie honorarium.
§ 8 Klauzula Informacyjna
– Na podstawie niniejszej umowy Fotograf przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
–Administratorem danych osobowych jest Fotograf.
– Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi (tj. w szczególności: wykonania sesji foto i video), archiwizacji, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń oraz do celów podatkowo-księgowych.
– Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie umowy.
– Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń z niej wynikających oraz ustania wszystkich obowiązków podatkowo-skarbowych.
– Model/ce/owi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
– Model/ka posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
§ 9 Model/ka oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do złożenia deklaracji opisanej w niniejszej umowie, a umowa została zawarta dobrowolnie i jest świadoma skutków jej zawarcia.
§ 10 Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Fotografa na rzecz Model/ki/a z tytułu pełnionych przez Model/kę/a czynności objętych niniejszą umową.
§ 11 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron.
§ 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

Fotograf  ...…………………………………..     Model/ka ………………………………..
Telefon    …………………………………….     Telefon     ………………………………..
E-mail     ………………………………….....     E-mail      ………………………………..


©2020 - 2022 Nowa Sól net.pl. All Rights Reserved.